Bibliografie / Bibliography

A/ Knižní publikace

a) jako autor

 1. (s Karlem Skalickým, Irenou Veselou, Janem Hálkem, Klárou Kučerovou a Martinou Švadlenovou) Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793. III.: Prácheňský kraj. Berounský kraj. Táborský kraj. Praha: Státní ústřední archiv, 2003. 443 s. ISBN 80-86712-03-6.
 2. (s Renátou Modrákovou) Zlomky rukopisů v Národní knihovně České republiky. Praha: Národní knihovna ČR, 2006. 143 s. ISBN 80-7050-499-4.
 3. (s Ivetou Cermanovou) Na rozhraní křesťanského a židovského světa: příběh hebrejského cenzora a klementinského knihovníka Karla Fischera (1757–1844). Praha: Národní knihovna ČR, 2007. 190 s. ISBN 978-80-7050-520-5.
 4. Jakoubek ze Stříbra a počátky utrakvistického kazatelství v českých zemích: Studie o Jakoubkově postile z let 1413–1414. Praha: Národní knihovna ČR, 2011. 260 s. ISBN 978-80-7050-593-9.
 5. (s Michalem Dragounem) Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea: sbírky Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta. Praha: Národní muzeum a Scriptorium, 2012. 438 s. ISBN 978-80-7036-350-8 (Národní muzeum), 978-80-87271-68-1 (Scriptorium).
 6. (s Michalem Dragounem) Soupis středověkých latinských rukopisů Národní knihovny ČR. Doplňky ke katalogu Josefa Truhláře = Catalogus codicum manu scriptorum Latinorum medii aevi qui in Bibliotheca Nationali olim Universitatis Pragensis asservantur. Additamenta ad catalogum Josephi Truhlář. Praha: Národní knihovna ČR, 2016. 693 s. ISBN 978-80-7050-669-1.
 7. (s Vlastimilem Bromem, Václavem Čermákem, Michalem Dragounem, Adélou Ebersonovou, Otou Halamou, Olgou Sixtovou, Kateřinou Spurnou, Dmitrijem Timofejevem a Tamásem Visi) Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea: signatury 1 D, 1 E a 1 G. Praha: Národní muzem a Scriptorium, 2016. 376 s. ISBN 978-80-7036-493-2 (Národní muzeum), 978-80-88013-36-5 (Scriptorium).
 8. Václav Koranda mladší: utrakvistický administrátor a literát. Praha: Nakladatelství Lidové noviny a Národní knihovna ČR, 2017. 259 s. ISBN 978-80-7422-586-4 (Nakladatelství Lidové noviny), 978-80-7050-693-6 (Národní knihovna České republiky).

b) jako editor

 1. (s Kamilem Boldanem) Libri catenati Egrenses: knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku. Praha: Národní knihovna ČR, 2013. 358 s. ISBN 978-80-7050-618-9.

B/ Studie a články

 1. Husitské postily připisované M. Václavovi z Dráchova. In: Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisků. 2003–2004, roč. 18. Praha: Národní knihovna ČR, 2005, s. 4–144. ISBN 80-7050-466-8.
 2. Daj Pane Bože jasný večer, když náš život zacházie. K recepci artis moriendi ve staročeských rukopisných textech pozdního středověku. In RADIMSKÁ, Jitka, ed. „Vita morsque et librorum historia“: k výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Vita morsque et librorum historia. Opera Romanica 9. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006, s. 109–126. ISBN 80-7040-846-4.
 3. Betlémský kazatel Václav z Dráchova: kazatelské rukopisy a otázky jejich zpracování. In: HALAMA, Ota a SOUKUP, Pavel, ed. Jakoubek ze Stříbra: texty a jejich působení. Praha: Filosofia, 2006, s. 257–271. ISBN 80-7007-227-X.
 4. Bratrská nauka o posledních věcech člověka a smrt pana Kunráta Krajíře z Krajku (1487–1542). In: Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisků. 2005-2006, roč. 19. Praha: Národní knihovna ČR, 2007, s. 33–59. ISBN 80-7050-515-X.
 5. The Devil’s Bible in Sweden. In: BOLDAN, Kamil et al. Codex gigas – The Devil’s Bible: the secrets of the world’s largest book. Prague: National Library of the Czech Republic, 2007, s. 99–117. ISBN 978-80-7050-533-5.
 6. Schriften des utraquistischen Konsistoriums aus den Jahren 1471–1489 in der Nationalbibliothek der Tschechischen Republik: Prolegomena zur zukünftigen Studie über die utraquistische Kirchenverwaltung im Zeitalter der Jagiellonen. In: KRAFL, Pavel, ed. Sacri canones servandi sunt: ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV. Praha: Historický ústav AV ČR, 2008, s. 545–556. ISBN 978-80-7286-121-7.
 7. Historické fondy Národní knihovny ČR: stručně dějiny jejich zpracování. Knihovna. 2007, roč. 18, s. 99–118. ISSN       1801-3252.
 8. Nové písemnosti utrakvistické konzistoře a další dodatky k soupisu samostatných rukopisných zlomků v Národní knihovně ČR. Archivní časopis. 2009, roč. 59, s. 27–49. ISSN 0004-0398.
 9. Die „Quaestio“ des Magisters Prokop von Pilsen über die kirchliche Autorität. In: BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Kateřina et al., ed. Roma-Praga, Praha-Řím: ommaggio a Zdeňka Hledíková. Praga: Scriptorium 2009, s. 159–172. ISBN 978-80-87271-14-8.
 10. Husitský výklad žalmů v rukopise Národní knihovny ČR XIII G 25. Studie o rukopisech. 2007–2008, roč. 37–38, s. 3–23. ISSN 0585-5691.
 11. (s Otou Halamou) Smrt a pohřby bratrské šlechty v polovině 16. století. In: WERNISCH, Martin, ed. Unitas Fratrum 1457–2007: Jednota bratrská jako kulturní a duchovní fenomén. Studie a texty Evangelické teologické fakulty, č. 15, 2009/2. Jihlava: Mlýn, [2010], s. 122–171. ISBN 978-80-86498-34-8.
 12. Díla Johna Wyclifa v rukopisech vratislavské univerzitní knihovny. Studie o rukopisech. 2009, roč. 39, s. 293–297. ISSN 0585-5691.
 13. Central European university literature in the late middle ages. In: Rediscover: final conference proceedings: Prague 15th September 2010. Prague: National Library of the Czech Republic, 2010, s. 33–43. ISBN 978-80-7050-587-8.
 14. Josef Truhlář a rukopisné zlomky v tehdejší c. k. Universitní knihovně v Praze, in: Bibliotheca Antiqua. 2013, roč. 22. Olomouc: Vědecká knihovna, Ostrava: Sdružení knihoven České republiky, 2013, s. 27–34. ISBN 978-80-7053-301-7 (Vědecká knihovna v Olomouci), 978-80-86249-69-8 (Sdružení knihoven České republiky).
 15. Středověké latinské rukopisy z kláštera františkánů v Chebu. Studie o rukopisech. 2012, roč. 42, s. 63–144. ISSN 0585-5691.
 16. Josef Truhlář a středověká bohemikální literatura. Studie o rukopisech. 2014, roč. 44, s. 305–318. ISSN 0585-5691.
 17. Václav Koranda ml. a mediální strategie obrany utrakvismu: autorita bible. In: HALAMA, Ota, ed. Amica sponsa mater: bible v čase reformace. Praha: Kalich, 2014, s. 143–153. ISBN 978-80-7017-213-1.
 18. Využití standardu TEI pro popis literárních rukopisů a edice textů. Archivní časopis. 2014, roč. 64, s. 341–355. ISSN 0004-0398.
 19. Jan Erazim Vocel a objevování Vyšehradského kodexu v 19. století. Studie o rukopisech. 2015, roč. 45, s. 79–92. ISSN 0585-5691.
 20. Traktátek De bellis a pojetí tělesného boje v postilách Jakoubka ze Stříbra. Studia historica Brunensia. 2015, roč. 62, č. 1, s. 267–294. ISSN 1803-7429.
 21. List Václava Korandy mladšího Hanušovi z Kolovrat do Plzně z doby druhé husitské války. In: ŠPAČKOVÁ, Lenka, ed. a STOČES, Jiří, ed. Historická dílna X. Sborník příspěvků přednesených v roce 2015. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015, s. 29-37. ISBN 978-80-261-0576-3.
 22. Das Plädoyer des Prager Theologen Mařík Rvačka (Moritz von Prag) gegen den Kult von Bluthostien. In:  FLEMMIG, Stephan, ed. a WALTHER, Helmut G., ed. Probleme der spätmittelalterlichen Frömmigkeit in Stadt und Universität. Zum Forschungsstand aus deutscher, polnischer und tschechischer Sicht. Beiträge einer Tagung an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, 4.–7.10.2011 (Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-historische Klasse, Band 84, Heft 2), Stuttgart – Leipzig: S. Hirzel 2016, s. 44–64. ISBN 978-3-7776-2577-5.
 23. Svatováclavská kázání českých utrakvistů. In: MODRÁKOVÁ, Renáta, ed. a KLIMEK, Tomáš, ed. Cesta k rozmanitosti aneb Kavárenský povaleč digitálním historikem středověku. Sborník příspěvků k životnímu jubileu PhDr. Zdeňka Uhlíře. Praha: Národní knihovna ČR, 2016, s. 167–175. ISBN 978-80-7050-670-7.
 24. Václav Koranda mladší a kompaktáta. In: SOUKUP, Pavel, ed. a HALAMA, Ota, ed. Kalich jako symbol v prvním století utrakvismu, edd. Ota Halama a Pavel Soukup, Praha: Filosofia 2016, s. 153–166. ISBN 978-80-7007-474-9.
 25. Polemické spisy Václava Korandy mladšího proti papeži a představitelům katolické strany v Čechách. Mediaevalia Historica Bohemica. 2016, roč. 19/1, s. 111–156. ISSN 0862-979X.
 26. Husitika ve sbírce rukopisů Otokara Kruliše-Randy. Studie o rukopisech. 2016, roč. 46, s. 43–53. ISSN 0585-5691.
 27. Účast Josefa Truhláře ve sporu o pravost Rukopisů. Studie o rukopisech. 2017, roč. 47, s. 133–157. ISSN 0585-5691.
 28. Sermo de confessione Jakoubka ze Stříbra. Studie o rukopisech. 2018, roč. 48, s. 63–78. ISSN 0585-5691.
Reklamy